Diskussion

Diskussion kommer af discutio og betyder: ”At ryste frem og tilbage”. I praksis betyder dette, at to eller flere synspunkter sættes op mod hinanden og debatteres vha. argumentation.

I skriftlig dansk figurerer diskussionen i kronikopgaven.
Diskussionen bør fylde ca. halvdelen af opgaven
- Undgå at tale stoffet efter munden.
- Vær engageret og levende, men gå redeligt, sobert og velargumenteret til værks.
- Sørg for at inddrage almen og faglig viden i logiske ræsonnementer. Mao.: Brug faglige begreber – også gerne fra andre fag end dansk
- Brug meget gerne retoriske spørgsmål
- Husk at belyse sagen fra flere sider. Brug evt. formuleringer som
o ”På den ene side set…. På den anden side set”
o ”For det første (…) og for det andet …”
o ”socialpornografiske dokumentarudsendelser må antages at krænke, hvis …”
o ”På denne baggrund kan vi konkludere …”
I samfundsfag anvendes diskussion anvendes i den skriftlige studentereksamen og vil typisk tage udgangspunkt i et kort tekstuddrag, som forholder sig til en samfundsfaglig problemstilling.
Diskussionen vil have et fagligt fokus eller fokus med citathenvisning til tekstuddraget, som gør det muligt at inddrage og anvende samfundsfaglig begreber, viden og teorier.
En diskussion er en fagligt funderet afvejning af argumenters holdbarhed.
Fokus skal være på problemstillingen, dvs. at der diskuteres det, der bliver spurgt om.
Diskussionen skal være fagligt funderet. Det er afgørende, at der i højere grad end i de øvrige delopgaver inddrages og anvendes relevant faglig viden i form af begreber og teorier.
Diskussionen kan struktureres på forskellige måder afhængig af spørgsmålets formulering. Diskussionen kan f. eks. struktureres som:
- en modstilling af argumenter eller forklaringer med inddragelse af begreber og teori
- en udfoldelse af relevante faglige argumenter, forklaringer eller teorier, som afvejes ud fra faglig viden
En diskussion afrundes ikke nødvendigvis med et entydigt svar, men kan med fordel sammenfattes med et nuanceret svar på opgaveformuleringens spørgsmål.

Eksempler:
- Diskutér i hvor høj grad VK-regeringens udenrigspolitik har øget eller mindsket Danmarks sikkerhed. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag A3.
- Diskutér, hvilke muligheder der er for at EU kan udvikle sig til en global aktør, som kan “håndtere de komplekse internationale udfordringer”. (Citat fra bilag D2). Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag D2.

Se endvidere diskussion under Kvalitetkriterier for skriftligt samfundsfag