Anvend model

En model illustrerer sammenhænge i en forenklet form, dvs. en forenkling af virkeligheden. Eller snarere en påstand om, hvordan virkeligheden hænger sammen. Modellens værdi afhænger af, i hvilken grad den kan anvendes på et empirisk (emperi = sanselig erfaring) materiale. En grafisk model viser nogle årsagssammenhænge (kausale sammenhænge) og kan fx være en oversigt over de variable, der er årsag til (eller konsekvens af) en given problemstilling. Se følgende opgaveformulering:

Diskutér, hvad der kan forklare Venstres ledelses afvisning af de fire teser (bilag C2). Besvarelsen skal desuden inddrage figur 1 (Molins model).

Molins model viser, at det er nogle bestemte faktorer eller variabler, der bestemmer et politisk partis stillingtagen til et bestemt spørgsmål. Mest kendt er den økonomiske kredsløbsmodel.
Før man går i gang med at bruge modellen, bør man kort gøre rede for den, dvs. vise, hvilke sammenhænge den arbejder med, evt. begrunde dem, således at man demonstrerer, at man har forstået den.